/ مناظره ی دختر یزید(لع)با حضرت رقیه (س)/حتما تا آخر بخونید/التماس دعا ـــــــــــــــــــــ قلم زن بنام رقیه قـلم بود نام او هر زمان محترم که افراشته در دل ما عَلم بنـازم زده مکتبی در دمشق که بر عالمی میدهد درس عشق ___________ روایت شده تا که دخت یزیـد به ویرانسرا آن دمی که رسید بسان پدر بوده فکرش پلیـد ز روی غرور و ز روی حسد به اهل حرم،بی ادب،طعنه زد __________ که من دختر شاه و تاج سرم حشم دارم و صاحب زیـورم به نسوان اهل عرب سرورم شماها همه خارجی منصبید فقیر و اسیران ِ تشنه لَبیـد __________ منم ناز پرورده ی اهل شام منم آنکه دارد کنـیز و غلام منم صاحب عزّت و احـترام پدر جدِّ من نام او معاویه امیر و رییس همین ناحیـه _______________ منم دختـر پادشاه دمشق منم مشعل خیمه گاه دمشق منم صاحب عِزّ و جاه ِ دمشق کند نام من شامیان زمزمه مقامم زبانزد بود بر هـمه __________ منم در جهان نور چشم امیر لباس ِ قشنگم به جنس حریر شده مسکنم خانه ای بینظیر نظر کن به آنجا بُود کـاخ ِ من کنارش گلـستان و باغ و چمن __________ همان دم ز ِ اهل حرم دلبری زجـا خاسته ناگهان دختری زده نعره با هیبـت حیدری زنم تیشته از ریشه نسل تو را هم اکنون کنم فاش اصل تو را _________ پدر ِ تو مست ِ می و باده است همه عمر خود را هدر داده است از او دم مزن ، او زنازاده است تو هم دختر آن ستم کاره ای منم دختر شه،تــو آواره ای ___________ بدان جدِّ من ساقی کوثر است مرا مونس جان علی اکبر است عمویم ابوالفضل سر لشکر است به زینب سلاله رقیّه منـم سفیر سه ساله رقیّه منـم _____________ اگر چه شـدم من اسیر قفس جوابم به تو باشد این جمـله بس که من بچه شیرم ،چه باک از مگس حق لـم یزل حافظ مکتب است که استاد من عمه ام زینب است ___________ اگر چه خرابه سرای من است سند دو عالـم برای من است سلاطین عالم گدای من است پدرم بُود رهبـــری بت شکن خودم بچه شیر،عمّه ام شیرزن Www.arzanforushan.ir